مرور برچسب

شینتوی دولتی

شینتو؛ آیین باستانی ژاپن

ردنا (ادیان نیوز)/ شینتو (Shinto) به معناى طریقه خدایان، آیین باستانى ژاپن است . این آیین الهه خورشید به نام اماتراسو (Amaterasu) را نگهبان سرزمین اجدادى می‌داند و خاندان سلطنتى را از نسل این خدا و…