بایگانی‌ طول عمر و فناوری
فرا انسانگرایی: تلاشی برای استفاده از فناوری برای تبدیل انسان به خدایان ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

فرا انسانگرایی: تلاشی برای استفاده از فناوری برای تبدیل انسان به خدایان

در مرکز جنبش فراانسانگرایی ایمان راسخی به پیشرفت اجتناب‌ناپذیر فناورانه بشریت وجود دارد. البته برخی از آنان تردید دارند اما اغلب فراانسانگرایان حل همه مشکلات ما را در فناوری بیشتر می‌بینند.