مرور برچسب

علم و دین

یادداشت| کرونا و «مدرنیتهِ در اغما»

تمدن تکنولوژیک جدید غرب که خاستگاه آن مدرنیته و دنیای مدرن است، دارای چنان عظمت معجزه واری است که انکار آن ناممکن است اما این قدرت عظیم و بی مانند توسط ویروسی ناشناخته، مبهم و جهش یافته و یا بیرون…

حوزه و دانشگاه مجبور به گفت‌وگو هستند/هیچ‌کس نباید احساس مسئولیت آسمانی و ایدئولوژیکی بکند/باید یکدیگر را به…

صادق نیا، این نامه‌نگاری را «گفت‌وگوی دین و علم» نامید و خواستار ادامه این روند شد، اما با گذشت یک هفته از این رویداد، نامه دیگری از طرفین منتشر نشد و این گفت‌وگوی مکتوب نیز به سرنوشت نامه‌نگاری‌های…