مرور برچسب

عمر امام زمان

آیا می‌شود یک انسان این همه عمر کند؟

به گزارش ادیان‌نیوز، محمدابراهیم علیزاده، دانشجوی دکتری الهیات تطبیقی دانشگاه ادیان و مذاهب در یادداشت تلگرامی‌اش نوشت: همین‌طور که از پله‌های طبقه چهارم پایین می‌آمدیم کلاوس رو به من کرد و گفت: به…

آیا می‌شود یک انسان این همه عمر کند؟

به گزارش ادیان‌نیوز، محمدابراهیم علیزاده، دانشجوی دکتری الهیات تطبیقی دانشگاه ادیان و مذاهب در یادداشت تلگرامی‌اش نوشت: همین‌طور که از پله‌های طبقه چهارم پایین می‌آمدیم کلاوس رو به من کرد…