مرور برچسب

فتوای

فتوای مقدس اردبیلی به بی حجابی؟!

توجیه فقهی بی حجابی منتقدان حجاب که در گذشته بیشتر به بحثهای اجتماعی میپرداختند، اخیرا گاه به نقد فقهی نیز روی آورده اند و با تفحص در کلمات فقهاء درصدد آنند که برخی از آنان را مخالف این حکم معرفی…