مرور برچسب

فرزندان حضرت آدم

نظرات متفاوت درباره ازدواج فرزندان حضرت آدم

ادیان نیوز(ردنا): این سؤال از دیر باز مطرح بوده است که فرزندان حضرت آدم با چه کسانی ازدواج کرده اند؟ آیا آنان با خواهران خودشان ازدواج کرده اند؟ آیا آنان با همسرانی از جنس ملک یا جن ازدواج کرده اند؟…