مرور برچسب

فرقه هیپی

کنترل ذهن و بررسی خاستگاه فرقه های جدید

به گزارش ادیان نیوز – ردنا، هزاران فرقه از همه رنگ و از همه نوع در سراسر جهان وجود داشته و دارند. حتی برخی فرقه ها مانند خمر سرخ در کامبوج مارکسیستی و یا مانند فالون گونگ در چین بودائی هستند. در…