مرور برچسب

فرهنگ تجدد

محیط زیست و بحران آن؛ رویکردی قرآنی

امروزه بایددل‌نگران طبیعت و زیستگاه انسان بود؛ هرچند فناوری‌های فریبنده، زشتی خفقان‌آوری را که فرهنگ تجدد جایگزین هماهنگی، زیبایی و آرامش طبیعت بکر کرده، زیبا جلوه نماید؛ این نوشتارتلاش می‌کنداین…