مرور برچسب

فلسفه هگل

لیئوارد استریکلند: کانت و هگل اندیشه را فقط متعلق به ژرمن‌های سفید می‌دانستند

ردنا (ادیان نیوز): فلسفه چیست؟ فلسفه تنها دانشی است که توان از خود پرسیدن دارد. فلسفه از خود می‌پرسد چون یگانه معرفتی است که هیچ مبنایی را از پیش مفروض نمی‌گیرد. فلسفه می‌تواند و باید از خود بپرسد اما…