مرور برچسب

قادر حافظ

تأملی چند بر نوشتار پیرامون عرفی شدن

ادیان نیوز, ردنا: از اینکه گاه مشاهده می‌شود اساتید محترم و معزز دانشگاه ادیان و مذاهب در موضوعات مختلف ازجمله موضوعاتی که نقش‌آفرین در جامعه دینی ماست، قلم می‌زنند و اظهار نظر می‌نمایند، اظهار مسرت…