مرور برچسب

قربانیان تروریسم

قربانیان تروریسم و رسالت صلح و پرهیز از خشونت

ادیان نیوز (ردنا): آموزه های اخلاقی و حقوقی موجود در مجموعه نظام های طبیعی و موضوعه، جملگی در تلاش اند تا ضمن برقراری روابط مبتنی بر صلح و دوستی میان ملتها و جوامع انسانیِ برآمده از آنها، نظم و…