مرور برچسب

قله آدم

دین بودائی و اسلام (۲)

برخوردهای از گذشته تا کنون، تعالیم بین الادیان با اهداف مشترک «موقعیت های جدید» دراین جا با دو موقعیت جدید مواجه هستیم: یکی جایگاه وضع جغرافیایی و دیگری ارتباط کلامی و تعامل گفتگوئی. موقعیت…