مرور برچسب

كُستی

از کُستی (Kustī (Sacred Girdle چه می‌دانید؟

ردنا (ادیان نیوز)/ آیینﻫای گذر و ورود به دورهﻯ بلوغ، نزد اقوام و ادیان مختلف به اشکال گوناگون جلوهﮔر بوده و همواره این آیینﻫا با یکسری رمز و راز و رفتارهای اسرارآمیز و نمادین همراه میﺑاشند و برپایهﻯ…