بایگانی‌ مشکل اساسی مردم
مقام معظم رهبری: مشکل اساسی مردم در طول تاریخ، عبودیّتِ غیر خداست ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: مشکل اساسی مردم در طول تاریخ، عبودیّتِ غیر خداست

[عمر] مثل سایه است؛ فَیء، آن سایه‌ی بعد از زوال [روز] را می‌گویند. همچنان که این سایه اعلام پایان روز است و هر لحظه به لحظه‌ای که این سایه طولانی می‌شود، نشان می‌دهد که روز دارد تمام می‌شود. این عمر ما هم همین جور است. اینجا «دنیا» یعنی عمر من و شما که مثل همین سایه است؛ هرچه این سایه طولانی‌تر می‌شود، معنایش این است که به آن آخِر داریم نزدیک‌تر می‌شویم.