بایگانی‌ معرفت ادیان
بررسی تطبیقی لوگوس در مسیحیت و کلمه در قرآن ۲۵ مهر ۱۳۹۸
فصلنامه «معرفت ادیان» در ایستگاه ۳۹

بررسی تطبیقی لوگوس در مسیحیت و کلمه در قرآن

سی و نهمین شماره از فصلنامه «معرفت ادیان» به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مدیر مسئولی سیداکبر حسینی قلعه بهمن و سردبیری محمدعلی شمالی به زیور طبع آراسته شد.