بایگانی‌ مفهوم «تهى»
ارتباط انسان و طبیعت در اسلام و آیین دائو (۲) ۲۳ دی ۱۳۹۸

ارتباط انسان و طبیعت در اسلام و آیین دائو (۲)

از نظر دائودجینگ انسان مختار است و مى تواند طریقى برخلاف قانون ازلى دائو (به معناى دوم) در پیش بگیرد، ولى حاصل این عمل درد و رنج است.