مرور برچسب

موبد دکتر اردشیرخورشیدیان

اشوزرتشت پیامبر ایرانی؛ گات‌ها کتاب آسمانی

پیش از هرچیز، برخود بایسته می‌دانم که خورداد امشاسپند از ماه فروردین، روز زایش اشوزرتشت پیامبر ایرانی را به تمام هم میهنان محترم، ایران دوستان گرامی به ویژه همکیشان ارجمند در هرکجای جهان که به سر…