بایگانی‌ میهمانان غیرمسلمان
بازدید جمعی از میهمانان غیرمسلمان ایلینوی آمریکا از مسجد ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

بازدید جمعی از میهمانان غیرمسلمان ایلینوی آمریکا از مسجد

طی مراسمی که به منظور تبلیغ صلح و درک اسلامی انجام گرفت، جمعی از غیرمسلمانان آمریکایی از مسجدی در ایالت ایلینوی بازدید به عمل آورده و نسخی از قرآن مجید به آنان هدیه شد.