بایگانی‌ نظام حقوقی جدید
دین و حقوق بشر – ۲ ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
بخش دوم و پایانی/

دین و حقوق بشر – ۲

بخش نخست نوشتار حاضر که در کنفرانس «کرامت انسان و ادیان» ایراد شده بود، از نظر خوانندگان گرامی گذشت. اینک دنباله سخن:

دین و حقوق بشر ۱۳ تیر ۱۳۹۸

دین و حقوق بشر

عموم مسائلی که امروزه در جهان دینی تلقی می‌شود، در ذات خود دینی نیست.