مرور برچسب

چارلز تیلور

چارلز تیلور؛ اقتدار دین در مقابل سکولاریسم

چارلز تیلور (۱۹۳۱-) فیلسوفی کانادایی است. او احیاء و نجات مسیحیتِ کاتولیک در عصر حاضر را وجهه تاملات خود ساخته است. وی سکولاریسم را مهمترین مانع در تقابل با دغدغه‌های دینی خود می‌داند. تیلور کتاب مهم…

بررسی کتاب «زندگی فضیلت مند در عصر سکولار» نوشته چارلز تیلو و فرهنگ رجایی

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ کتـاب زندگـی فضیلتمنـد در عصـر سـکولار مجموعـه گفتارهایـی از چارلـز تیلـور و فرهنـگ رجایـی اسـت. آنچـه ایـن گفتارهـا را در کنـار یکدیگـر جمـع کـرده، همانطـور کـه از عنـوان…