مرور برچسب

چالش زیست محیطی

ادیان و محیط زیست| مروری‌ بر مجموعه‌ ۹ جلدی‌ “ادیان‌ جهان‌ و محیط‌ زیست”‌

يكي‌ از چالش‌هاي‌ پيش‌ روي‌ اديان‌ چگونگي‌ روبرو شدن‌ با بحران‌ زيست‌محيطي‌ است‌ كه‌ بسياري‌ معتقدند بر اثر ماترياليسم‌ بي‌حد و مرز، عرفي‌ شدن‌ و صنعتي‌ شدن‌ لجام‌گسيخته‌ در جوامع‌ امروزي‌ پديد آمده‌…