مرور برچسب

کاردینال میگل آنچل آیوسو گسیو

همراهی و همگامی ملت ایران با دیگر پیروان ادیان ابراهیمی جهت دعا برای رفع بلای کرونا

محمد مهدی تسخیری، رئیس مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درنامه ای به کاردینال میگل آنچل آیوسو گسیو رئیس شورای پاپی گفتگوی ادیان واتیکان گفت: در روزدعا ، دعای ملت ایران…