مرور برچسب

کارکرد دین

کاوشی در معنا، اقسام و قلمرو دین از منظر ابن‌عربی

نوشته زیر درصدد توصیفی دقیق از برخی مباحث دین‌شناخت یکی از بزرگترین نظریه‌پردازان حوزه تفکر اسلامی می‌باشد. در ابتدای مقاله به شیوه تحلیل زبانی به بررسی سه معنای لغوی دین که از نظر ابن‌عربی در معنای…

امکان و حقّ فهم متن مقدس، برای همه

ابوزید در بسیاری از کتابهایش ناگفته به نوعی از دموکراتیزه کردن حق تفسیر متن مقدس دست می‌زند. اینکه تفسیری نزدیک به مُراد متن برای همۀ عالمان ممکن و یک حق مشروع است. چنین امکانی در اختیار همگان است و…