بایگانی‌ کلود ریویر
نگاه «کلود ریویر» به دین؛ دین در جوامع مدرن ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

نگاه «کلود ریویر» به دین؛ دین در جوامع مدرن

کلود ریویر، از جمله انسان شناسان برجسته در فرانسه و دانشگاه سوربن است که نخستین‌بار کتاب‌های «درآمدی بر انسانشناسی» و کتاب «انسانشناسی سیاسی» او توسط ناصر فکوهی به فارسی ترجمه شد. اما فارغ از دیدگاه‌های خاص او در زمینه انسانشناسی، او در باب دین نیز دارای آرای قابل تأملی است.