نویسندگان:  علي پور احمد, نيك صفت ابراهيم چکیده: هدف اين پژوهش، مطالعه اي نظري و تطبيقي درباره مفهوم روان شناختي کمال از ديدگاه روان شناسي و قرآن است. اين مقاله از نوع مروري، با استفاده از روش کتابخانه اي، به شيوه تحليل محتواي متون ديني و در راستاي تبيين و تکميل موضوع هاي مرتبط با روان […]

نویسندگان:  علي پور احمد, نيك صفت ابراهيم
 
چکیده:

هدف اين پژوهش، مطالعه اي نظري و تطبيقي درباره مفهوم روان شناختي کمال از ديدگاه روان شناسي و قرآن است. اين مقاله از نوع مروري، با استفاده از روش کتابخانه اي، به شيوه تحليل محتواي متون ديني و در راستاي تبيين و تکميل موضوع هاي مرتبط با روان شناسي کمال تدوين شده است.

براي رسيدن به هدف، مفاهيم جانبي و فرعي تري، مثل انگيزه کمال گرايي، محتواي کمال، ساختار و فرايند کمال گرايي از ديدگاه قرآن نيز بحث شده است. بعضي از نتايج و دستاوردهاي اين پژوهش بيانگر آن است که قرآن يک الگوي کمال ارائه مي دهد که از نظر انگيزه، محتوا، فرايند، ساختار و ويژگي ها، متفاوت و جامع تر است از آنچه که در ديدگاه هاي روان شناسان آمده است.

 
كليد واژه:
كليدواژه فارسي: شخصيت، کمال، قرآن، کمال گرايي، انسان کامل، روان شناسي کمال (كليدواژه عربي: الشخصيه، الکمال، القرآن، الميل الي الکمال، الإنسان الکمال، علم نفس الکمال)