نویسنده :  غياثي غلامرضا چکیده: در اسلام رفتاري اخلاقي محسوب مي شود که براساس امکان، اختيار و آگاهي لازم صورت گرفته باشد. اين نوع رفتار ممکن است به مرحله ظاهري جسماني رسيده و يا امري دروني مانند حسد و ريا باشد. مراحل تکون رفتار اخلاقي از نفس و براساس نيازهاي غريزي مادي-معنوي روحاني و متاثر از […]

نویسنده :  غياثي غلامرضا
 
چکیده:

در اسلام رفتاري اخلاقي محسوب مي شود که براساس امکان، اختيار و آگاهي لازم صورت گرفته باشد. اين نوع رفتار ممکن است به مرحله ظاهري جسماني رسيده و يا امري دروني مانند حسد و ريا باشد. مراحل تکون رفتار اخلاقي از نفس و براساس نيازهاي غريزي مادي-معنوي روحاني و متاثر از عوامل دروني، بيروني و محيطي صورت مي گيرد. فرايند و مراحل رفتار از نياز شروع شده، پس از طي مراحل ادراکي (علم)، تخيل، قصد و انگيزه، ايمان و اراده به مرحله ظاهري مي رسد.

در اين ميان، عوامل و فرايندهاي متعدد و متنوعي نيز مطرح مي شوند که در جاي خود قابل بحث و بررسي هستند. فيلسوفان مسلمان، مبدا اصلي رفتار انسان را در نفس و با استفاده از قواي آن جست وجو مي کنند. روان شناسان، انگيزه و نياز را عامل اصلي بروز و شکل گيري رفتار مي دانند. اخلاقيون مسلمان، حوزه نفس و عوامل اخلاقي ارزشي را چون گرايشات فطري معنوي و… را مطرح مي کنند. تاکنون در ميان آثار علمي و عملي اخلاق اسلامي، به طراحي نظام وار و جامع مراحل تکون رفتار اخلاقي توجه چنداني صورت نگرفته است. اين پژوهش زمينه اي براي طرح اين موضوع است.
 
كليد واژه: اخلاق، علم، عمل، رفتار، سيستم