زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه نویسندگان:  پژوهنده هادي , پژوهنده علي چکیده : انسان ها در شيوه ي طبيعي زندگي با هم مشترك و هم سان اند و آن چه آنان را متمايز مي سازد روش ها، سبك ها و آيين هايي است كه برمي گزينند؛ و طبعاً به تناسب حجم فعاليت ها اشكالات و چالش هايي نيز رخ مي […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه
نویسندگان:  پژوهنده هادي , پژوهنده علي

چکیده :

انسان ها در شيوه ي طبيعي زندگي با هم مشترك و هم سان اند و آن چه آنان را متمايز مي سازد روش ها، سبك ها و آيين هايي است كه برمي گزينند؛ و طبعاً به تناسب حجم فعاليت ها اشكالات و چالش هايي نيز رخ مي نمايد.

لذا مي بينيم دستگاه تقنيني نظام براي حراست از دستاوردهاي انقلاب اسلامي مقرر داشته است كه پس از تصويب طرح هاي كلان اقتصادي، عمراني و فرهنگي و غيره نسبت به تهيه ي پيوست فرهنگي اقدام شود. بر اين اساس، نويسنده به نقد وضعيت هنر معماري شهر مدرن اسلامي پرداخته و معتقد است كه در سبك زندگي معطوف به معماري گذشته، اخلاق و فرهنگ و حقوق، با داعي هاي برخاسته از طبع سليم انساني و اسلامي متوازن بوده اند؛ ليكن هم اكنون چنين همخواني در ميانه نيست.

وي مهم ترين علت آن را وام گيري از ديگران بدون توجه به فارق هاي ارزشي ديني مي-داند، اما كنار نهادن اين رويه را نيز به صلاح نمي داند زيرا رويكرد به آن ما را با چالش ديگري روبرو مي سازد. نوشتاري كه پيش رو داريد با تاكيد بر پذيرش ضرورت رويكرد به ساخت و ساز مدرن شهري نگاهي به چالش هاي فرهنگي و حقوقي آن با ارزش هاي ديني دارد و هرگز مدعي نيست كه نسخه ي علاجي نيز به همراه دارد، زيرا اولاً ميان كشف مساله و ارايه ي پاسخ استلزامي وجود ندارد؛ ثانياً تهيه ي چنان نسخه اي نيازمند تشريك مساعي گروهي از كارشناسان زبده و مجرب معماري به علاوه دين ورزان ماهر و مسلط به مباني ديني مي باشد.

ساختار نوشتاري مقاله عبارت است از مقدمه و دو بخش عمده كه در بخش نخست نگاهي به مولفه هاي معماري اسلامي دارد و در بخش دوم با عطف توجه به عقلانيت ديني و ملي به شيوه ي ساخت و ساز شهري در دو فاز عمومي و مذهبي نظري انتقادي مي افكند.

جستاري در شفاعت از منظر وهابيت

کلیدواژه : شهر, معماري, سبك زندگي, مدرنيته, سنت, پيوست فرهنگي