نویسنده :  آيتي نصرت اله چکیده: نويسنده کتاب اصول مذهب الشيعه الاماميه الاثني عشريه: عرض و نقد که مدعي است شيعيان براي امام مهدي (ع) شاني پيامبرانه قائلند بر اين باور است که به اعتقاد شيعيان امام مهدي (عج) که او دين اسلام را نسخ مي کند و شريعت جديدي پي مي افکند به او براي […]

نویسنده :  آيتي نصرت اله
 
چکیده:

نويسنده کتاب اصول مذهب الشيعه الاماميه الاثني عشريه: عرض و نقد که مدعي است شيعيان براي امام مهدي (ع) شاني پيامبرانه قائلند بر اين باور است که به اعتقاد شيعيان امام مهدي (عج) که او دين اسلام را نسخ مي کند و شريعت جديدي پي مي افکند به او براي ادعاي خود به روايات گوناگوني استناد جسته است.

در اين بخش از مقاله شش دسته از روايات مورد نظر ايشان که به گمان وي حاوي شش اشکال است نقل و سپس نقد و بررسي مي شوند. مهم ترين نقدي که بر اين بخش از سخنان او وارد است اين است که وي در مقام فهم مقصود روايات راه انصاف نپيموده و به گزينش معنادار پاره اي از روايات و تغافل از ساير روايات مربوط پرداخته است. در حالي كه اگر مجموعه روايات در کنار يک ديگر نشانده شوند و با توجه به يک ديگر تفسير شوند معنايي روشن و بدون ابهام و اشکال خواهند داشت.
 
كليد واژه: امام مهدي (عج)، شبهات، ناصر القفاري، ختم نبوت، سنت جديد، سنت نبوي