نویسنده:  مرتضوي سيدمحمد چکیده: يکي از پرسش هايي که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده، آينده بشر يا به تعبير ديگر، پايان تاريخ است. انديشمندان با هر ديدگاه و گرايشي کوشيده اند به اين سوال پاسخ دهند. آنان آينده بشر را روشن و همراه با صلح، صفا، آرامش، امنيت و گسترش عدالت مي […]

نویسنده:  مرتضوي سيدمحمد

چکیده:

يکي از پرسش هايي که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده، آينده بشر يا به تعبير ديگر، پايان تاريخ است. انديشمندان با هر ديدگاه و گرايشي کوشيده اند به اين سوال پاسخ دهند. آنان آينده بشر را روشن و همراه با صلح، صفا، آرامش، امنيت و گسترش عدالت مي دانند. عده اي تحقق آن را خارج از اختيار بشر و نتيجه جبر تاريخي مي شمارند و برخي آن را اختياري دانسته، معتقد به راه اندازي جنگ تمدن ها براي تحقق آن هستند. اديان الهي يهود، مسيحيت و اسلام نيز آينده زندگي بشر را روشن و تحقق آن را در گرو ظهور منجي مي دانند. در انديشه مسلمانان اين تحول جهاني به دست يکي از فرزندان رسول خدا (ص) به نام حضرت مهدي (عج) رقم خواهد خورد. اکنون پرسش اساسي اين است که در انديشه ديني، چه ضرورتي براي پيدايش اين قيام جهاني وجود دارد؟

نوشتار حاضر با بررسي متون ديني در پي پاسخ گويي به اين پرسش است. با بررسي آيات قرآن و روايات اسلامي در مي يابيم که بعضي وعده هاي خداوند به مومنان، مانند تداوم ثقلين تا پايان تاريخ، حاکميت جهاني دين خدا، حاکميت مومنان و مستضعفان و صالحان، پيروزي حق بر باطل و … و نيز برخي وعده هاي رسول خدا (ص) به امت اسلامي، همچون به قدرت رسيدن دوازدهمين جانشين او و قيام جهاني حضرت مهدي (عج) و فراگير شدن عدالت در همه جهان هنوز تحقق نيافته است. از اين رو بايد به ضرورت قيام جهاني توسط انساني الهي و معصوم قايل شويم.
 
كليد واژه:
تخلف ناپذيري وعده هاي خداوند، وعده هاي تحقق نيافته الهي، وعده هاي تحقق نيافته رسول خدا (ص)، قيام جهاني حضرت مهدي (عج)