نویسنده : متقیان،محمدرضا چکیده : این مقاله درصدد بررسی بحث نوظهور و مهم فلسفة دین و کلام جدید یعنی «تجربة دینی» در جهان غرب با موضوع پررونق در جهان اسلام و تشیع یعنی «تشرفات» بر آمده است و بعد از تطبیق دیدگاه‌های گوناگون تجربة دینی بر تشرفات به این نتیجه می‌رسد که تشرفات به ساحت […]

نویسنده : متقیان،محمدرضا

چکیده :

این مقاله درصدد بررسی بحث نوظهور و مهم فلسفة دین و کلام جدید یعنی «تجربة دینی» در جهان غرب با موضوع پررونق در جهان اسلام و تشیع یعنی «تشرفات» بر آمده است و بعد از تطبیق دیدگاه‌های گوناگون تجربة دینی بر تشرفات به این نتیجه می‌رسد که تشرفات به ساحت مقدس امام زمان، گونه‌ای از تجربة دینی است.

کلیدواژه : تجربه ،تجربة دینی ،دین ،تشرفات ،امام زمان