تجربه دینی و تشرفات

نویسنده : متقیان،محمدرضا

چکیده :

این مقاله درصدد بررسی بحث نوظهور و مهم فلسفه دین و کلام جدید یعنی «تجربه دینی» در جهان غرب با موضوع پررونق در جهان اسلام و تشیع یعنی «تشرفات» بر آمده است و بعد از تطبیق دیدگاه‌های گوناگون تجربه دینی بر تشرفات به این نتیجه می‌رسد که تشرفات به ساحت مقدس امام زمان، گونه‌ای از تجربه دینی است.

کلیدواژه : تجربه ،تجربه دینی ،دین ،تشرفات ،امام زمان

شاید دوست داشته باشید