نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات (مبانی‌ انسان‌شناختی تعلیم و تربیت اسلامی)

نویسندگان : سیدعلی حسینی‌زاده ، دکتر محمدرضا شرفی جم ، دکتر علیرضا صادق‌زاده قمصری ، دکتر خسرو باقری
 
چکیده :

فمینیسم دارای نحله‌های مختلفی است که با فمینیسم لیبرال شروع شده و به فمینیسم سیاه و اکوفمینیست و پست‌مدرن و حتی فمینیسم اسلامی رسیده است. این نحله‌های مختلف، در مورد تفاوت و تساوی زن و مرد نیز دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

ازجمله فمینیسم لیبرال بر برابری زن و مرد، فمینیسم رادیکال بر برتری زن بر مرد و فمینیسمِ پست‌مدرن بر تفاوت زن و مرد و ویژگی‌های خاص هر یک تأکید دارند. این مقاله با نگاه نقد بیرونی به بررسی مسئله برابری یا تفاوت از منظر آیات قرآن و روایات معصومان(ع) پرداخته و با تمسک به دوازده دسته دلیل نقلی، به تبیین تفاوت زن و مرد از نگاه اسلام پرداخته است.
 
کلیدواژه : فمینیسم، فمینیسم لیبرال، برابری، تساوی، نقد برابری، نقد تساوی، نقد فمینیسم لیبرال، انسان‌شناسی اسلامی

شاید دوست داشته باشید