اسلحه ای که مومن را نجات می دهد

به گزارش ادیان  نیوز، اصحاب ، در محضر رسول (ص ) اجتماع کرده بودند، آن حضرت به آنها رو کرد و فرمود:«آیا شما را به اسحه اى که ، موجب نجات شما از دشمن مى گردد و باعث افزایش روزى شما مى شود، راهنمایى نکنم؟»
حاضران : چرا راهنمایى کن.
پیامبر: شب و روز پروردگار خود را بخوانید و دعا کنید.
«فإنَّ سلاحَ المومنِ الدعاءُ ؛ 
چرا که اسلحه مؤ من ، دعا است.»
منبع: جام نیوز