نویسندگان : احمدرضا بهنيافر – اصغر منتظرالقائم چکيده : در شکوفايي علمي در تمدن اسلامي، ملل، مکاتب و شخصيت‌هاي گوناگوني تأثيرگذار بودند. ازجمله مکتب علمي کوفه و انديشمندان آن در رشد و بالندگي تمدن اسلامي مؤثر بودند که با توجه به ساختار جمعيتي عربي (يمني و نزاري) و ايراني آن و حضور امام علي(ع) و […]

نویسندگان : احمدرضا بهنيافر – اصغر منتظرالقائم

چکيده :

در شکوفايي علمي در تمدن اسلامي، ملل، مکاتب و شخصيت‌هاي گوناگوني تأثيرگذار بودند. ازجمله مکتب علمي کوفه و انديشمندان آن در رشد و بالندگي تمدن اسلامي مؤثر بودند که با توجه به ساختار جمعيتي عربي (يمني و نزاري) و ايراني آن و حضور امام علي(ع) و شاگردان امام صادق(ع) موجبات تحرک علمي و پيدايش و شکوفايي علوم در اين شهر گرديد.

در مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي و تحليلي به کمک منابع اصلي کتابخانه‌اي به پيدايش مکتب علمي کوفه و تأثير آن در تمدن اسلامي از ورود امام علي(ع) تا تأسيس حوزه علمي نجف (448 ـ 36 ق) پرداخته شده است. نتيجه حاصله اينکه آغاز تدوين علومي همچون تفسير، کلام و فقه مربوط به کوفه و حوزه علمي آن است. علاوه بر اينکه در تدوين ساير علوم و انتشار و شکوفايي آن نيز نقش بسزايي داشت. ميراث کوفه بعدها به ساير حوزه‌هاي علمي ازجمله بغداد و نجف اشرف انتقال يافت.

كليد واژه:
کوفه، تمدن اسلامي، شکوفايي علمي، امام علي(ع)، حوزه نجف.