زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی

نویسنده : حسین جوان آراسته

چکیده :

نویسنده حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در دو بخش حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی بررسی کرده است. نگاه قانون اساسی به زن در مقدمه آن با قوانین اساسی کشورهای اروپایی و اعلامیه حقوق بشر مقایسه نموده و فلسفه تأسیس اصل دهم مجلس خبرگان و اقداماتی که دولت از سوی قانون اساسی نسبت به حقوق زن موظف به اجرا می باشد را بیان نموده است. وی در ادامه به حقوق اجتماعی زن در اصل نوزدهم قانون اساسی در مقایسه با اصول قانون اساسی کشورهائی همچون مصر, کانادا و روسیه پرداخته و تساوی مرد و زن در اسلام و اصل بیستم قانون اساسی توضیح داده است.

در پایان به مسئله حقوق سیاسی زن در قانون اساسی و مشارکت سیاسی زنان در محورهای قوه مجریه, رهبری و ریاست جمهوری پرداخته و مشارکت در قوه مقننه, قضائیه و یا در نهادهای بلند پایه سیاسی همچون مجلس خبرگان رهبری, مجمع تشخیص مصلحت نظام, شورای عالی امنیت و شورای بازنگری قانون اساسی را بررسی نموده است.

کلید واژه : مشارکت زنان ، تأمین اجتماعی زنان ، تأمین اجتماعی خانواده ، زنان فقیه ، حقوق سیاسی زنان

شاید دوست داشته باشید