تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

گستره عفاف در زندگی انسان

نویسنده : ع‍زت ال‍س‍ادات م‍ی‍رخ‍ان‍ی    

چکیده :

در این مقاله موضوع عفاف از زوایای مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و بر اساس آیات و روایات نقش آن در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی تجزیه و تحلیل شده است. نویسنده ابتدا جامعیت مفهوم عفاف را درآموزه های دینی نشان می دهد و معنای لغوی عفاف و ارتباط آنرا با عقل و نفس انسانی، وراثت و تربیت بیان می کند و خاطر نشان می کند که دایره عفت در زندگی بشر به وسعت دایره زندگی فردی، اجتماعی و کلیه تعاملات فکری و رفتاری انسان است.

کلید واژه : تربیت ، عقل ،عفاف ، نفس انسانی ، وراثت

شاید دوست داشته باشید