هوش معنوی

نویسندگان : دکتر باقر غباری بناب ، محمد سلیمی ، لیلا سلیانی ، ثنا نوری مقدم

چکیده :

در این مقاله پس از ارائه تعریف هوش و معنویت، به نظرات مختلفی که در مورد هوش معنوی وجود دارند، پرداخته شده است. ابعاد و ویژگی های هر یک از آنها و پژوهش های مربوط به اثرات مثبت هوش معنوی در زندگی فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و سپس این مفهوم از دیدگاه دینی، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برخی از خصوصیات و روش های تقویت آن بیان شد. در خاتمه نیز تفاوت های هوش متعارف و هوش معنوی مطرح گردید.

کلید واژه :
هوش، هوش معنوی، مؤلفه های هوش معنوی.

شاید دوست داشته باشید