امام و انقلاب، دگرگونی در وضع فرهنگی اجتماعی بانوان (بخش دوم)

نویسنده : احمد حیدری

چکیده :
مقاله حاضر با هدف بررسی نقش امام خمینی در زدودن دیدگاه ها و ذهنیت های انحرافی و سامان دادن به جایگاه و حضور سازنده زن مسلمان در دو بخش «مبارزه با بینش های منحرف» و «مرور بر دستاوردها و جایگاه زنان در جمهوری اسلامی» ارائه می شود. مبارزه امام با اقدامات نظام شاهنشاهی که با نام دفاع از حقوق زنان به اشاعه فحشا می پرداخت؛ مقابله با اندیشه های غرب گرایان، تبیین دیدگاه اسلام ناب در مورد زنان و سیره عملی امام از جمله مباحثی است که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

کلید واژه : مسئله حجاب ، غرب گرایان ، حقوق زنان ، مطهری