به‌مرگی از منظر اخلاق

نویسنده : سیدحسن اسلامی

چکیده:

به‌مرگی یا قتل از روی ترحم، یکی از مسائل محوری اخلاق‌‌زیستی است که مورد نقض و ابرام فراوان واقع شده است. در آغاز این مقاله با مفهوم به‌مرگی و انواع آن آشنا می‌شویم و سپس مؤلفه‌های اصلی و عناصر تشکیل‌دهنده آن معرفی می‌گردد. پس از آن، دلایل موافقان و مخالفان به‌مرگی تقریر و بررسی شده است. سپس به مسأله بی‌معنایی رنج در جهان معاصر به‌مثابه علت اصلی رواج به‌مرگی اشاره و سرانجام بر این نکته تأکید می‌کنیم که ادیان الاهی، برای رنج، نقشی سازنده در کمال انسان قائل هستند که تکامل معنوی افراد از طریق همین رنج صورت می‌گیرد و دین با معنا دادن به رنج، به زندگی افراد معنا داده، مانع به‌مرگی می‌شود.
در نتیجه نوع خاصی از به‌مرگی که با خواست و اراده شخص همراه است و به‌صورت فعال صورت می‌گیرد، با اصول اخلاقی سازگار نیست و توجیه اخلاقی ندارد.

کلید واژه‌ : به‌مرگی، اخلاق پزشکی، اخلاق زیستی، بیوتکنولوژی، اوتانازی، حق مردن، ارزش زندگی.

شاید دوست داشته باشید