نویسنده : سيدحسن اسلاميچكيده:به‌مرگي يا قتل از روي ترحم، يکي از مسائل محوري اخلاق‌‌زيستي است که مورد نقض و ابرام فراوان واقع شده است. در آغاز اين مقاله با مفهوم به‌مرگي و انواع آن آشنا مي‌شويم و سپس مؤلفه‌هاي اصلي و عناصر تشکيل‌دهنده آن معرفي مي‌گردد. پس از آن، دلايل موافقان و مخالفان به‌مرگي تقرير […]

نویسنده : سيدحسن اسلامي

چكيده:

به‌مرگي يا قتل از روي ترحم، يکي از مسائل محوري اخلاق‌‌زيستي است که مورد نقض و ابرام فراوان واقع شده است. در آغاز اين مقاله با مفهوم به‌مرگي و انواع آن آشنا مي‌شويم و سپس مؤلفه‌هاي اصلي و عناصر تشکيل‌دهنده آن معرفي مي‌گردد. پس از آن، دلايل موافقان و مخالفان به‌مرگي تقرير و بررسي شده است. سپس به مسأله بي‌معنايي رنج در جهان معاصر به‌مثابه علت اصلي رواج به‌مرگي اشاره و سرانجام بر اين نکته تأکيد مي‌کنيم که اديان الاهي، براي رنج، نقشي سازنده در کمال انسان قائل هستند که تکامل معنوي افراد از طريق همين رنج صورت مي‌گيرد و دين با معنا دادن به رنج، به زندگي افراد معنا داده، مانع به‌مرگي مي‌شود.
در نتيجه نوع خاصي از به‌مرگي که با خواست و اراده شخص همراه است و به‌صورت فعال صورت مي‌گيرد، با اصول اخلاقي سازگار نيست و توجيه اخلاقي ندارد.

كليد واژه‌ : به‌مرگي، اخلاق پزشکي، اخلاق زيستي، بيوتکنولوژي، اوتانازي، حق مردن، ارزش زندگي.