نویسندگان : هادي حسيني دهميري – اصغر سليمي‌نوه چكيده :يکي از چالش‌هاي اخلاقي در زيست‌شناسي، فناوري شبيه‌سازي است. به‌باور برخي پديده شبيه‎سازي كه در آن با دست‌ورزي‌هاي آزمايشگاهي يك نسخه مشابه از فرد زنده به‌دست مي‌دهد، عملي نفرت‌انگيز است و برخي ديگر معتقدند كه اين پديده آثار درماني و منافع اجتماعي فراواني داشته و به‌بقاي […]

نویسندگان : هادي حسيني دهميري – اصغر سليمي‌نوه

چكيده :
يکي از چالش‌هاي اخلاقي در زيست‌شناسي، فناوري شبيه‌سازي است. به‌باور برخي پديده شبيه‎سازي كه در آن با دست‌ورزي‌هاي آزمايشگاهي يك نسخه مشابه از فرد زنده به‌دست مي‌دهد، عملي نفرت‌انگيز است و برخي ديگر معتقدند كه اين پديده آثار درماني و منافع اجتماعي فراواني داشته و به‌بقاي حيات بيماران نيازمند كمك مي‌کند.
اديان مختلف خاصه پيروان دين اسلام با نوع خاصي از شبيه‌سازي (شبيه‌سازي انساني) مخالفت داشته و دلايل خود را نيز با استناد به آيات قرآن و احاديث بيان نموده‌اند.
تحليل فرآيند شبيه‌سازي، دلايل موافقان و مخالفان اين پديده و فوايد حاصل از آن با نگاهي به‌كرامت انسان و حفظ حقوق اخلاقي و انساني در اين مقاله بررسي مي‌شود.

كليد واژه‌: فناوري‌هاي زيستي، شبيه‌سازي، اخلاق زيستي، كرامت انساني.