نویسنده: حسين نقوي چكيده:تاريخ كتاب مقدس بر اين دلالت دارد كه تورات و انجيل كتاب هايي بوده اند كه به مرور زمان شكل گرفته اند و در آنها دخل و تصرف شده است. البته حضرت عيسي(ع) كتاب مدوّني از خود باقي نگذاشت؛ ولي بازتاب سفارش هاي وي در مجموعه اي گرد آمد كه عنوان انجيل […]

نویسنده: حسين نقوي

چكيده:
تاريخ كتاب مقدس بر اين دلالت دارد كه تورات و انجيل كتاب هايي بوده اند كه به مرور زمان شكل گرفته اند و در آنها دخل و تصرف شده است. البته حضرت عيسي(ع) كتاب مدوّني از خود باقي نگذاشت؛ ولي بازتاب سفارش هاي وي در مجموعه اي گرد آمد كه عنوان انجيل بر آن ثبت شد. قرآن نيز بر همين مطلب صحّه مي گذارد و تورات و انجيل را كتاب هايي معرفي مي كند كه در طول تاريخ در آنها دخل و تصرف شده است؛ ولي با اين حال، دربردارندة معارف الهي اند و في الجمله قابل تصديق اند.
اين نوشتار درصدد اثبات اين ديدگاه است كه ميان تاريخ كتاب مقدس و ديدگاه قرآن كريم در اين زمينه تناظر وجود دارد.

كليد واژه: تورات، انجيل، تدوين، اعتبار كتاب و قرآن كريم.