تأثیرات جمهوری اسلامی ایران بر لبنان

نویسندگان : اصغر افتخاری – مهدی بیکی

چکیده :
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران همه مؤمنان به اسلام را به خود جذب کرد و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای قرن بیستم، آثار ویژه‌ای در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی بر جای گذاشت. با توجه به این که انقلاب اسلامی، مولود قدرت نرم ارزش‌های دینی ـ اسلامی است، به شکل قابل توجهی در لبنان به‌دلیل وجود شرایط و زمینه‌های مساعد آن کشور که ریشه در عوامل مختلفی از جمله روابط تاریخی و فرهنگی دیرینه بین دوکشور و اکثریت شیعیان در آن دارد، تأثیرگذار بوده است.
با توجه به موارد مذکور، نگارنده ضمن بررسی تأثیر جمهوری اسلامی ایران بر کشور لبنان، بر اساس نظریه سه بعدی، سعی در اثبات آن دارد که مؤلفه سیاسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، با توجه به شرایط مناسب و مساعد لبنان نسبت به دیگر مؤلفه‌ها، تأثیر بیشتری بر آن کشور داشته است.

کلید واژه :
انقلاب اسلامی، قدرت نرم، امام خمینی(ره)، جمهوری اسلامی، لبنان.

شاید دوست داشته باشید