نویسنده: حسين جوان آراسته چکيده: اين مقاله درصدد است تا به پرسش‌هايي در زمينه محدوديت‌هاي امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر، مستندات اين محدوديت‌ها، نسبت ميان قلمرو شرعي و قلمرو قانوني امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر پاسخ گويد. در قسمت مربوط به قلمرو شرعي امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر، مواردي چون تعرض به حريم خصوصي ديگران، تجسس در امور ديگران و جلوگيري […]

نویسنده: حسين جوان آراسته
چکيده:
اين مقاله درصدد است تا به پرسش‌هايي در زمينه محدوديت‌هاي امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر، مستندات اين محدوديت‌ها، نسبت ميان قلمرو شرعي و قلمرو قانوني امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر پاسخ گويد. در قسمت مربوط به قلمرو شرعي امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر، مواردي چون تعرض به حريم خصوصي ديگران، تجسس در امور ديگران و جلوگيري از حرام با عمل حرام، مورد بررسي قرارگرفته‌اند.
در بخش مربوط به قلمرو قانوني، بحث بر روي ممنوعيت‌هاي مرتبط با حريم خصوصي و ممنوعيت‌هاي مرتبط با نهادهاي قانوني متمرکز شده است. به رغم برخي تفاوت‌هاي ظاهري، قلمرو شرعي و قانوني امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر همسو بايکديگر و مکمل هم مي‌باشند و حوزه‌هاي مختلفي نظير شئون اسلامي، حقوق شهروندي، عفت عمومي، امور خانوادگي، امنيت و انضباط اجتماعي، بهداشت عمومي، حفظ اموال عمومي و حفاظت از محيط زيست را در بر مي‌گيرند.
كليد واژه: معروف، منکر، شرع، قانون، قلمرو، حريم خصوصي، نهادهاي قانوني.