اهداف حکومت اسلامی

نویسندگان: یحیی فوزی – مسعود کریمی بیرانوند
چکیده:
نویسنده در این مقاله می‌کوشد یکی از مهم‌ترین مسایل مربوط به حکومت اسلامی، یعنی «تشخیص و تبیین اهداف حکومت اسلامی» را توضیح دهد. وی با تشریح منشأ اهداف حکومت دینی، آنها را به دوسطح اهداف بلند‌مدت یا غایی و اهدف متوسط یا میانی تقسیم کرده و به بررسی هریک از آنها می‌پردازد.
او در آخر نتیجه می‌گیرد که هرچند اهداف حکومت دینی در مقام نظر از یکدیگر جدا هستند ولی در مقام عمل ارتباط ناگسستنی با هم دارند و باید همه را با هم رقم زد.
این بحث می‌تواند علاوه‌بر نشان‌دادن تمایز و استقلال ماهوی حکومت دینی از سایر حکومت‌ها، راهنمای عمل دولتمردان و راهگشای الگوهای توسعه و پیشرفت در حکومت دینی باشد.
کلید واژه: اهداف حکومتی، حکومت دینی، حکومت اسلامی، اهداف غایی، اهداف متوسط.
شاید دوست داشته باشید