نویسندگان: يحيي فوزي – مسعود کريمي بيرانوند چکيده: نويسنده در اين مقاله مي‌کوشد يکي از مهم‌ترين مسايل مربوط به حکومت اسلامي، يعني «تشخيص و تبيين اهداف حکومت اسلامي» را توضيح دهد. وي با تشريح منشأ اهداف حکومت ديني، آنها را به دوسطح اهداف بلند‌مدت يا غايي و اهدف متوسط يا مياني تقسيم کرده و به […]

نویسندگان: يحيي فوزي – مسعود کريمي بيرانوند
چکيده:
نويسنده در اين مقاله مي‌کوشد يکي از مهم‌ترين مسايل مربوط به حکومت اسلامي، يعني «تشخيص و تبيين اهداف حکومت اسلامي» را توضيح دهد. وي با تشريح منشأ اهداف حکومت ديني، آنها را به دوسطح اهداف بلند‌مدت يا غايي و اهدف متوسط يا مياني تقسيم کرده و به بررسي هريک از آنها مي‌پردازد.
او در آخر نتيجه مي‌گيرد که هرچند اهداف حکومت ديني در مقام نظر از يکديگر جدا هستند ولي در مقام عمل ارتباط ناگسستني با هم دارند و بايد همه را با هم رقم زد.
اين بحث مي‌تواند علاوه‌بر نشان‌دادن تمايز و استقلال ماهوي حکومت ديني از ساير حکومت‌ها، راهنماي عمل دولتمردان و راهگشاي الگوهاي توسعه و پيشرفت در حکومت ديني باشد.
كليد واژه: اهداف حکومتي، حکومت ديني، حکومت اسلامي، اهداف غايي، اهداف متوسط.