نويسندگان: سيد رضا قائمي – علي راد چکيده: پژوهه حاضر نقد مقاله «Popular Shi’i Morning Rituals» (مقاله 44) از مجموعه «Shi’ism» نوشته دکتر پيتر چلکوفسکي است. نگاه ايشان به مراسم عزاداري شيعه با وجود بي‌طرفانه نگاشتن او، همانند نگاه بسياري از مستشرقان کاستي‌هايي دارد. وي با بياني توصيفي به شرح مراسم عزاداري در نواحي مختلف […]

نويسندگان: سيد رضا قائمي – علي راد
چکيده:
پژوهه حاضر نقد مقاله «Popular Shi’i Morning Rituals» (مقاله 44) از مجموعه «Shi’ism» نوشته دکتر پيتر چلکوفسکي است. نگاه ايشان به مراسم عزاداري شيعه با وجود بي‌طرفانه نگاشتن او، همانند نگاه بسياري از مستشرقان کاستي‌هايي دارد. وي با بياني توصيفي به شرح مراسم عزاداري در نواحي مختلف شيعه‌نشين جهان مي‌پردازد.
مبناي وي در بررسي اين برنامه‌ها بر نگاه نمادين يک ناظر بيروني و بدون کمک گرفتن از آموزه‌ها و مصادر شيعه استوار است. يکي از راه‌هاي شناخت باورهاي يک جامعه، بررسي نمادهاي موجود در آن محيط است که نويسنده از اين روش در تحليل‌هاي خود استفاده کرده است. نوشتار حاضر درصدد اثبات اين امر است که چنين روشي نمي‌تواند بيان درستي از شعائر و آموزه‌هاي شيعه ارائه نمايد و با کاستي‌ها و مشکلاتي همراه است.
اين پژوهه در دو محور کاستي‌ها و امتيازات، به نوشته چلکوفسکي نگاه مي‌کند و نکات مثبت اين مقاله را در شکل و ساختار مقاله و روش نويسنده و کاستي‌هاي آن را با دو رويکرد محتوايي و روشي مورد تحليل قرار مي‌دهد.
کليدواژه: مستشرقان، عزاداري شيعه، نماد، چلکوفسکي، نقد