تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

نسبت منافع ملی و مسئولیت های فرا ملی نظام ج.ا. ایران در اندیشه سیاسی امام خمینی

نویسندگان: سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی – محمود پروانه
چکیده:
نگارنده، ضمن تشریح ادله متقن رسالت جهانی اسلام، به‌معرفی رویکردهای مختلف به‌مسئله پژوهش، تحت عنوان رویکردهای جهان‌گرایی اسلامی می‌پردازد. آنگاه به‌مدد دورهیافت، براساس اندیشه امام به‌بررسی این رویکردها و نقد آنها اقدام کرده، رویکرد متفاوت و جامع امام را در موضوع مذکور تبیین می‌کند. 
بدین‌سان توضیح می‌دهد که سیره سیاسی امام‌خمینی(ره) در تبیین نسبت منافع ملی نظام اسلامی با مسئولیت‌های فراملی آن، دیدگاه سایر رویکردها در تضعیف یا حذف یکی ازطرفین این نسبت به‌نفع دیگری را نفی‌کرده، مدعی یک رابطه مبتنی‌بر دیالکتیک تنافع (نفع دوطرفه) بین این دوحوزه از سیاست نظام اسلامی است.
کلید واژه: جهان‌شمولی اسلام، ملی‌گرایی اسلامی، جهان‌گرایی، امام‌خمینی(ره)، مسئولیت‌های فراملی، منافع ملی.
به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.