نویسندگان: سيدمحمدرضا احمدي طباطبايي – محمود پروانه چکيده: نگارنده، ضمن تشريح ادلة متقن رسالت جهاني اسلام، به‌معرفي رويکردهاي مختلف به‌مسئلة پژوهش، تحت عنوان رويکردهاي جهان‌گرايي اسلامي مي‌پردازد. آنگاه به‌مدد دورهيافت، براساس انديشة امام به‌بررسي اين رويکردها و نقد آنها اقدام کرده، رويکرد متفاوت و جامع امام را در موضوع مذکور تبيين مي‌کند.  بدين‌سان توضيح مي‌دهد […]

نویسندگان: سيدمحمدرضا احمدي طباطبايي – محمود پروانه
چکيده:
نگارنده، ضمن تشريح ادلة متقن رسالت جهاني اسلام، به‌معرفي رويکردهاي مختلف به‌مسئلة پژوهش، تحت عنوان رويکردهاي جهان‌گرايي اسلامي مي‌پردازد. آنگاه به‌مدد دورهيافت، براساس انديشة امام به‌بررسي اين رويکردها و نقد آنها اقدام کرده، رويکرد متفاوت و جامع امام را در موضوع مذکور تبيين مي‌کند. 
بدين‌سان توضيح مي‌دهد که سيرة سياسي امام‌خميني(ره) در تبيين نسبت منافع ملي نظام اسلامي با مسئوليت‌هاي فراملي آن، ديدگاه ساير رويکردها در تضعيف يا حذف يکي ازطرفين اين نسبت به‌نفع ديگري را نفي‌کرده، مدعي يک رابطة مبتني‌بر ديالکتيک تنافع (نفع دوطرفه) بين اين دوحوزه از سياست نظام اسلامي است.
كليد واژه: جهان‌شمولي اسلام، ملي‌گرايي اسلامي، جهان‌گرايي، امام‌خميني(ره)، مسئوليت‌هاي فراملي، منافع ملي.