زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده: يحيي ‌کبير چكيده: ليندا بدم اشکالاتي را به امکان معاد وارد کرده است. او مي‌گويد اشتراک اتم‌ها در بدن‌هاي مختلف و عدم ثبات بدن در طول حيات يک انسان، حاکي از آن است که معاد با بدن دنيايي صورت نخواهد گرفت. او معتقد است حتي در نظر گرفتن وجود روحي مجرد نيز نمي‌تواند وسيله […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده: يحيي ‌کبير
چكيده:
ليندا بدم اشکالاتي را به امکان معاد وارد کرده است. او مي‌گويد اشتراک اتم‌ها در بدن‌هاي مختلف و عدم ثبات بدن در طول حيات يک انسان، حاکي از آن است که معاد با بدن دنيايي صورت نخواهد گرفت. او معتقد است حتي در نظر گرفتن وجود روحي مجرد نيز نمي‌تواند وسيله مناسبي براي حل مشکل تشخص انسان دنيوي و اخروي باشد.
در اين مقاله با توضيح معناي سوژه‌اي که در تعريف روح به‌کار مي‌رود، اشکال بدم روشن مي‌شود. همچنین با استفاده از روايات معصومين و نظر متکلمين اسلامي، مشکل اين‌هماني بدن دنيوي و اخروي برطرف شده، اثبات مي‌شود اعتقاد به معاد به هيچ وجه با عقل و علم ناسازگار نيست.
كليد واژه‌: امکان معاد، بدن دنيوي، بدن اخروي، دوگانه انگاري، اين‌هماني.