بررسی ازدواج مسلمانان با اهل کتاب از منظر قرآن کریم

نویسنده : مریم اسماعیلی
چکیده :
نویسنده در ابتدا با اشاره به پیوند جامعه اسلامی با مذاهب دیگر، معتقد است که اسلام علاوه بر احترام به حقوق انسان ها تنها ملاک برقراری ارتباط سالم میان مسلمانان و دیگر ادیان را ارزش های انسانی قرار داده است، امری که روابط مسلمانان با اهل کتاب در طول تاریخ شاهد آن است. وی با توجه به احترام قرآن به اهل کتاب، عواطف اجتماعی را بر محور تقوا و ایمان استوار دانسته و به نهی اسلام از ارتباط با کافران اشاره نموده است. 
مقاله از اصول عدالت، نفی سبیل، تعادل در روابط و حفظ احترام متقابل به عنوان اصول حاکم بر روابط اجتماعی مسلمانان با اهل کتاب یاد کرده و در ادامه به مسأله ازدواج اقلیت ها با مسلمانان پرداخته است. نویسنده سپس با اشاره به نهی قرآن از ازدواج با مشرکان، اظهار می دارد که یهود و نصارا و مجوس از مصادیق مشرکان نیستند، لذا دلیل نهی از ازدواج با اهل کتاب را مصونیت اعتقادی مسلمانان و حفظ آنان از آلودگی های اخلاقی و حفظ اصالت خانوادگی آنها می داند و تأکید می کند که صدور این حکم به دلیل حس ملّی گرایی یا برتری طلبی نبوده است. نویسنده یا یادآوری آیات قرآن در این زمینه، اظهار داشته که ممنوعیت ازدواج زنان مسلمان با کفار امری اجماعی بوده، در عین حال ازدواج مسلمانان با زنان اهل کتاب جایز شمرده شده است؛ وی در این باره به قانون مدنی نیز استناد کرده است. 
نگارنده در پایان نهی اسلام از ازدواج مسلمانان با اهل کتاب را، منطقی ترین روش برای حفظ استقلال فکری و عقیدتی مسلمانان ارزیابی می کند و مسأله طهارت و نجاست اهل کتاب را نیز بر همین اساسی توجیه می نماید.
شاید دوست داشته باشید