زن در اندیشه اجتماعی امام خمینی «ره» (۲)

نویسنده: اح‍م‍د آک‍وچ‍ک‍ی‍ان
چکیده :
نوشتار بخش دوم از مجموعه زن در اندیشه اجتماعی امام خمینی(ره) می باشد. نویسنده با توضیحی تکمیلی نسبت به بخش نخست که اندیشه اجتماعی امام(ره) را می کاوید، در فصل دوم یعنی دیدگاه امام درباره زن پس از تأکید بر مسئولیت امروزین ما در شناخت افکار و اندیشه های اجتماعی ایشان، به بازگویی اندیشه امام(ره) در عرصه تاریخ تحول فکر دینی و اندیشه اجتماعی اسلامی، می پردازد.
آنگاه ضرورت نگاهی از درون به جریان تحول اندیشه دینی و تبیین جایگاه امام(ره) در این میان را طرح نموده، چارچوبه تحقیق زن در اندیشه امام را ترسیم می نماید، محورهای مورد بحث عبارتند از: دیدگاه امام به زن در عرصه تاریخ اندیشه های درون حوزوی، پایگاه و نقش اجتماعی زن در اندیشه های امام(ره) ، آموزه های عملی بزرگان دین نسبت به پایگاه و نقش اجتماعی زن، نقش فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زنان مسلمان و در پایان آزادی زن در اندیشه امام(ره) .
شاید دوست داشته باشید