جمهورى اسلامى ایران و تعهدات بین المللى چالش ها و راهکارها

نویسنده: مسعود راعى

چکیده:
دولت ها به عنوان تابعان فعال جامعهء جهانى با تعهدات متعددى مواجه هستند. این تعهدات داراى آثار مختلف حقوقى است که از مهمترین آنه، پایبندى یک دولت به تعهد ایجادشده مى باشد. تعهدات موجود در این جامعه همیشه ناشى از توافق و رضایت صریح نمى باشد. گسترهء چنین تعهداتى، ایجاب مى کند که دولتها در زمینهء تقنینى، قضایى و اجرایى، اقدامات مناسب را انجام دهند. وجود قوانین اساسى در عرصهء داخلى در مواردى مانع از انجام چنین اقداماتى است و در چنین شرایطى شاهد تعهدات متعارضى مى باشیم.
تلاش هاى چندى از سوى دولت ها براى گشودن این گره ها صورت گرفته که برخى از آنها خود عامل مناقشات و مجادلات جدیدى شده است. دولت جمهورى اسلامى ایران نیز به عنوان عضو سازمان ملل از این موضوع، مستثنى نمى باشد. مقالهء حاضر درصدد شناسایى تعهدات دولت و به طور خاص، دولت جمهورى اسلامى ایران در عرصهء جهانى، چالش هاى فرارو و در نهایت ارائهء راهکارهاى حقوقى براى برون رفت از این چالش ها مى باشد.

کلیدواژه: تعهدات بین المللى، جمهورى اسلامى ایران، آثار حقوقى، تعهدات بین المللى دولت

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.