نويسنده: احمدعلي يوسفي چكيده:با تعيين اهداف اقتصادي حکومت اسلامي، مي‌توان نيازها، امکانات لازم و روشهاي منطقي وصول به اهداف را نيز تعريف نمود. در مقام كشف و رتبه‌بندي اهداف اقتصادي حكومت اسلامي، با استفاده از ادلة نقلي و عقلي، اين اهداف به سه رتبه عالي (رفاه عمومي)، مياني (عدالت، امنيت و رشد اقتصادي) و مقدماتي […]

نويسنده: احمدعلي يوسفي

چكيده:
با تعيين اهداف اقتصادي حکومت اسلامي، مي‌توان نيازها، امکانات لازم و روشهاي منطقي وصول به اهداف را نيز تعريف نمود. در مقام كشف و رتبه‌بندي اهداف اقتصادي حكومت اسلامي، با استفاده از ادلة نقلي و عقلي، اين اهداف به سه رتبه عالي (رفاه عمومي)، مياني (عدالت، امنيت و رشد اقتصادي) و مقدماتي (اشتغال کامل و تثبيت سطح عمومي قيمتها) تقسيم مي‌شود.
در صورتي که در تحقق اهداف، تزاحمي بين رفاه عمومي و ساير اهداف اتفاق بيفتد، هدف عالي، مقدم است و در صورتي که بين ساير اهداف، تزاحمي پيش آيد، پي‌گيري هر هدفي كه ما را به هدف عالي نزديکتر کند، ترجيح دارد.

کليدواژه: اهداف اقتصادي، حکومت اسلامي، هدف عالي، اهداف مياني، اهداف مقدماتي، ملاك رفع تزاحم اهداف