تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اهداف اقتصادی حکومت اسلامی

نویسنده: احمدعلی یوسفی

چکیده:
با تعیین اهداف اقتصادی حکومت اسلامی، می‌توان نیازها، امکانات لازم و روشهای منطقی وصول به اهداف را نیز تعریف نمود. در مقام کشف و رتبه‌بندی اهداف اقتصادی حکومت اسلامی، با استفاده از ادله نقلی و عقلی، این اهداف به سه رتبه عالی (رفاه عمومی)، میانی (عدالت، امنیت و رشد اقتصادی) و مقدماتی (اشتغال کامل و تثبیت سطح عمومی قیمتها) تقسیم می‌شود.
در صورتی که در تحقق اهداف، تزاحمی بین رفاه عمومی و سایر اهداف اتفاق بیفتد، هدف عالی، مقدم است و در صورتی که بین سایر اهداف، تزاحمی پیش آید، پی‌گیری هر هدفی که ما را به هدف عالی نزدیکتر کند، ترجیح دارد.

کلیدواژه: اهداف اقتصادی، حکومت اسلامی، هدف عالی، اهداف میانی، اهداف مقدماتی، ملاک رفع تزاحم اهداف

شاید دوست داشته باشید